DRONE & PHONE

yin tsz ngam

In the first of a new diving series, DJ joins scuba coach David Xu to look for a shipwreck in Yin Tsz Ngam, in Hong Kong’s Sai Kung.

You can reach our diving instructor David Xu at Davidxu264@gmail.com